«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Наказом Директора
ТОВ «СІМПЛ МАНІ»
№ 24 від 30.12.2020 р.


ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ»
1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок обробки персональних даних (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08 січня 2014 року № 1/02-14 та інших нормативно-правових актів. 1.2. Порядком визначено загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» повністю чи частково із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи, доступ до якої отримується через сайт: https://smoney.com.ua/ (надалі – Сайт), а також персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів. 1.3. Особливості здійснення обробки персональних даних Суб'єктів персональних даних Товариством залежать від Категорії, до якої належить той чи інший Суб’єкт персональних даних. Категорії Суб'єктів персональних даних мають назви: «Працівники» та «Клієнти». 1.4. Усі персональні дані, володільцем яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ», є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом. 2. Терміни 2.1. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. 2.2. Володілець персональних даних – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ», Код ЄДРПОУ 40117839, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А, тел. (044) 221 05 19 (далі – Товариство, Володілець). 2.3. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. 2.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 2.5. Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа. 2.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (далі – Персональні дані, ПД, Дані). 2.7. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. 2.8. Сайт – https://smoney.com.ua/ 2.9. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються (далі – Позичальник, суб’єкт персональних даних). 2.10. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних. 3. Підстави та мета обробки персональних даних 3.1. Мета обробки персональних даних категорії «Клієнти»:
- здійснення ідентифікації та верифікації відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
- укладання та виконання правочину;
- здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу Суб'єкта персональних даних;
- надання Суб'єкту персональних даних за його згодою інформації про послуги Товариства, маркетингові пропозиції, та інші повідомлення, надіслані за допомогою SMS-повідомлень з вищезазначеною метою, що не порушує норм чинного законодавства України.
3.2. Товариство здійснює обробку персональних даних категорії «Клієнти» суб’єкта персональних даних на наступних підставах:
- згоди суб’єкта персональних даних;
- укладення та виконання правочину;
- з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону.
3.3. Персональні дані працівників Товариства обробляються в базі персональних даних «Працівники» на підставі дозволу на обробку персональних даних, наданої Товариству відповідно до закону, виключно для здійснення Товариством службових повноважень та з метою реалізації трудових відносин:
- оформлення ділових відносин між Працівником та Товариством;
- ведення кадрового діловодства;
- ведення бази персональних даних Працівників;
- нарахування і сплати заробітної плати, податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої звітності з питань персоналу;
- військового обліку;
- попередження виникнення ситуацій конфлікту інтересів;
- підготовки внутрішніх документів Товариства з метою реалізації, визначених законодавством України, статутом Товариства та іншими розпорядчими документами Товариства, прав та обов'язків працівника і Товариства в якості роботодавця в сфері трудових відносин та соціального захисту;
- на виконання вимог та нормативно-правових актів Національного Банку України.
4. Склад та зміст персональних даних 4.1. Склад та зміст персональних даних категорії «Клієнти», які обробляються Товариством: 4.1.1. особисті та контактні дані:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу);
- дата, місяць і рік народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- номери контактних телефонів;
- адреса електронної пошти;
- відомості про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
4.1.2. фінансова інформація:
- стан кредитної заборгованості перед Товариством та іншими фінансовими установами;
4.1.3. інформація, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»:
- прізвище, ім’я та по батькові особи;
- інформація, яка зазначена в паспорті (серія, номер паспорту, дата видачі та ким його було видано) (або іншому документі, що посвідчує особу);
- дата, місяць і рік народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- номери контактних телефонів;
- адреса електронної пошти;
- запис зображень (фото, відео; звукозапис);
- стать;
- наявність чи відсутність статусу політично значимої особи, чи є суб’єкт персональних даних членом сім’ї політично значимої особи чи є особою, пов’язаною з політично значущою особою;
- суми нарахованих та/або отриманих доходів;
- тощо;
4.1.4. інформація щодо працевлаштування:
- найменування роботодавця або навчального закладу (за наявності);
- інформація про професію, посаду та рід діяльності;
4.1.5. інформація, пов’язана з участю в акціях, розіграшах:
- інформація, пов’язана з проведенням розіграшів, рекламних акцій, в тому числі оголошення переможців і вручення подарунків;
4.1.6. інформація, отримана в ході комунікації з Товариством:
- отримані листи, електронне листування, телефонні розмови.
4.2. Відповідно до мети обробки до складу персональних даних категорії «Працівники» включаються такі дані:
- прізвище, ім'я, по-батькові;
- паспортні дані;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- особисті відомості (вік, стать, тощо);
- автобіографія, резюме;
- відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
- сімейний стан, склад сім'ї, родичі, тощо;
- дані про освіту;
- професія, спеціальність, кваліфікація;
- дані, що підтверджують право працівника на соціальні пільги, встановлені законодавством України;
- електронні ідентифікаційні дані (телефони, адреси електронної пошти);
- відомості про військовий облік;
- запис зображень (фото, відео; звукозапис);
- інформація, яка стане відомою Товариству у зв’язку з укладанням та/або протягом строку дії трудового договору (контракту) з працівником. В будь-якому випадку, конкретний склад та зміст зібраних Товариством персональних даних суб’єкта міститься у первинних джерелах відомостей про суб’єкта, зокрема, у виданих на його ім’я документах, підписаних ним документах, відомостях, які суб’єкт надав Товариству про себе. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.
5. Порядок обробки Персональних даних 5.1. Персональні дані, зібрані до Бази персональних даних, використовуватимуться Товариством та розпорядниками виключно для мети та цілей, зазначених у пункті 3.1. Порядку та відповідно до чинного законодавства України. 5.2. Використання персональних даних працівниками Товариства здійснюється лише відповідно до їхніх трудових обов’язків. Товариство та розпорядники Бази персональних даних вживатимуть необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб. 5.3. Товариство та розпорядники Бази персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії або сукупність дій (у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем), необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): 5.3.1. збирання; 5.3.2. реєстрація; 5.3.3. накопичення; 5.3.4. зберігання; 5.3.5. адаптування; 5.3.6. зміна; 5.3.7. поновлення; 5.3.8. використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача); 5.3.9. уточнення (оновлення, зміна); 5.3.10. копіювання; 5.3.11. опублікування; 5.3.12. редагування; 5.3.13. компонування даних без редагування їх внутрішнього змісту; 5.3.14. пересилання поштою та/або електронними способами; 5.3.15. розміщення на Сайті Товариства; 5.3.16. передача, знеособлення, знищення. 5.4. Товариство є власником хмарного сховища на якому зберігається інформація про персональні дані. Місцезнаходження бази персональних даних: 04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А. 6. Процедура зберігання Персональних даних 6.1. Персональні дані у Базі персональних даних зберігатимуться протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних, але не менше 5 років після припинення ділових відносин. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. 6.2. Надаючи згоду на обробку персональних даних суб’єкта персональних даних категорії «Клієнт» останній надає право Товариству зберігати персональні дані на відповідний строк, наведений вище. 6.3. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону. 6.4. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі: 6.4.1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних або законом; 6.4.2. припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 6.4.3. видання відповідного припису Уповноваженого або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого; 6.4.4. набрання законної сили рішення суду щодо видалення або знищення персональних даних. 7. Права суб’єктів Персональних даних 7.1. Суб’єкт персональних даних має право: 7.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 7.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 7.1.3. на доступ до своїх персональних даних; 7.1.4. отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 7.1.5. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідніть та ділову репутацію фізичної особи; 7.1.6. знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 7.1.7. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки; 7.1.8. змінити свої персональні дані. Зокрема, лише сама особа може ініціювати процес зміни імені, прізвища, адреси проживання тощо. Жоден володілець чи розпорядник персональних даних не може впливати на персональні дані особи чи змінювати їх на власний розсуд; 7.1.9. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 7.1.10. а також інші права, передбачені Законом. 7.2. Права Товариства 7.2.1. Товариство має право в тому числі, але не виключно передати Дані для обробки наступним особам: 7.2.1.1. Бюро кредитних історій; 7.2.1.2. Банкам; 7.2.1.3. Фінансовим установам; 7.2.1.4. Органам державної влади; 7.2.1.5. Операторам послуг платіжних систем. 7.2.2. Товариство має право укладати договір відступлення права вимоги/купівлю-продаж прав вимог та/або інші договори, пов’язані з отриманням послуг з повернення простроченої заборгованості, за відповідним договором позики з будь-якою третьою особою, відповідно до чого новий кредитор набуває статусу володільця персональних даних Клієнта з обов’язковим письмовим повідомленням. 7.2.3. Товариство має право використовувати персональні дані Клієнта відповідно до законодавства та своїх внутрішніх правил без зобов’язань окремого повідомлення Клієнта про обробку, захист та передачу таких даних третім особам. 7.2.4. Товариство має право на передачу та збір інформації, що складає Кредитну історію суб’єкта Персональних даних до Бюро, її перевірку, зберігання, обробку, використання та поширення через Бюро, а також на отримання Користувачем від Бюро інформації, що складає Кредитну історію у вигляді Кредитного звіту такого суб’єкта, під час укладання та протягом строку дії договору позики. 7.2.5. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних, не вимагає здійснення повідомлення такого суб’єкта про передачу його персональних даних третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних». 8. Згода на обробку телекомунікаційних даних 8.1. Надаю згоду на обробку та передачу операторами мобільного (рухомого) зв'язку Товариству даних щодо наданих мені телекомунікаційних послуг, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних в моїй заявці під час реєстрації в ІТС Товариства та захисту моїх інтересів від шахрайських дій з боку третіх осіб. 9. Згода на отримання та передачу інформації, що складає кредитну історію 9.1.Надаю Товариству згоду на передачу та отримання інформації, що складає мою кредитну історію, до і з усіх Бюро кредитних історій, що діють на території України.