Інформація ТОВ «СІМПЛ МАНІ» на виконання п. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (з урахуванням Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами Споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування», затвердженого Постановою Правління НБУ 05.10.2021 року № 100):

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» (далі – Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 40117839.

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Вербова, буд.17А.

Контактний телефон: (044) 221-05-19.

Електронна адреса: info@simplemoney.com.ua

Веб-сайт: https://smoney.com.ua/.

Інформаційно - телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства): програмний комплекс, який включає облікову та реєструючу систему Товариства та Веб-сайт (інтернет-сторінку) Товариства у мережі інтернет, що використовується Товариством для надання Споживачам онлайн послуг з надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту, доступ до якої забезпечується Споживачам через Веб-сайт.

Скарги Споживачів/Клієнтів приймаються: за адресою місцезнаходження Товариства та електронною адресою, що вказані вище.

Кредитні посередники – перелік розміщений за посиланням: https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» (ПЕРЕЛІК ПОВІРЕНИХ (АГЕНТІВ), З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ ТОВ «СІМПЛ МАНІ»).

Дата державної реєстрації Товариства - 12.11.2015 року.

Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ Розпорядженням Комісії від 24.12.2015 р. № 3457 (реєстраційний номер: 13103271).

Товариством отримане Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія та номер свідоцтва: ФК № 680, дата видачі свідоцтва: 24.12.2015року

30 травня 2017 року Товариство отримало Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 30.05.2017 №2098)

31 травня 2018 року Товариство отримало Ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг з факторингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.05.2018 №814)

Державне регулювання діяльності Товариства здійснює: Національний банк України: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, Телефон гарячої лінії: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua, сайт в мережі інтернет https://bank.gov.ua

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації Товариства:
Не перебуває в процесі припинення (ліквідації).
Звіт про корпоративне управління Товариства:
Не розкривається у зв’язку з тим, що Товариство не створено у формі акціонерного товариства.
Виконавчий орган Товариства – Директор.
Наглядова рада в Товаристві не створювалась.

Реквізити Товариства:
код ЄДРПОУ 40117839; рахунок IBAN: UA 39 300528 0000026509455000578 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ТОВАРИСТВО, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ, ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ СПОЖИВАЧ/КЛІЄНТ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ-ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ:
2.1. Перелік фінансових послуг, що надаються: Надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту:
2.1.1. послуга надається як Споживачам так і Клієнтам, які надали Товариству необхідні дані та документи, що вимагаються Товариством та оцінка платоспроможності/кредитоспроможності яких відповідає критеріям визначеним Товариством, зокрема:
-Споживачам шляхом укладення Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту за особистої присутності Споживача (представника) або дистанційно з використанням ІТС Товариства ( в електронній формі);
-Клієнтам (юридичним особам, фізичним особам- підприємцям) шляхом укладення Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб) за особистої присутності уповноважених осіб.
У разі ненадання Споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами Товариства, Товариство має право відмовити такому Споживачу в укладенні Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. Товариство має право відмовити споживачу в укладенні Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій.

2.1.2.Товариство пропонує кредити у безготівковій формі без застави на особисті потреби на умовах терміновості, повернення, платності, з фіксованою процентною ставкою за користування кредитом. При цьому, до складу загальної вартості кредиту не включаються додаткові платежі за послуги третіх осіб (страховиків, нотаріуса, оцінювача, депозитарія і т.ін.).

До фінансової послуги, що пропонується Товариством, не застосовуються гарантійні фонди або компенсаційні схеми.

Для споживчих кредитів здійснення оцінки майна не передбачається, оскільки кредит надається без забезпечення.

Ціни/тарифи, вартість фінансових послуг:
Визначаються залежно від обраних Споживачем умов позики, діючої програми лояльності, акційних пропозицій, актуальної базової процентної ставки за позикою, та є доступними для ознайомлення на веб-сайті Товариства.

Витрати для Споживача: загальна сума витрат за кредитом складається виключно з суми процентів, що нараховуються Товариством за користування кредитом, відповідно до умов Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Для Споживача відсутні інші витрати (комісії та інші платежі), пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами).

База розрахунку платежів (суми, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суми наданого кредиту, суми непогашеного кредиту тощо):
- Проценти за 1-й день розраховуються в процентах в день від суми наданого кредиту за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та включається до загальної суми кредиту;
- Річний процент розраховується у процентах річних від залишку заборгованості по кредиту, починаючи з другого дня користування кредитом (включно) до кінця строку, на який надається кредит за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та встановлюється у розмірі, що відповідає періоду часу в один рік, але нараховується щомісячно.
- Щомісячний процент розраховується в процентах в місяць від загальної суми наданого кредиту за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Нарахування процентів за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту здійснюється з урахуванням числа днів у календарному році (вихідних, святкових та неробочих днів включно). Для розрахунку використовується умовна кількість днів у році – 360, у місяці – 30.
Орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту відображаються в Договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з яким Споживач має право до укладення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Вартість фінансової послуги (проценти за користування кредитом) не включає податки. Отримання, повернення кредиту, сплата процентів не передбачають для Споживача зобов’язань щодо сплати податків та зборів до бюджету.
Сукупна вартість кредиту залежить від суми кредиту та бажаного строку користування кредитом.

Перелік різновидів споживчих кредитів (перелік діючих в Товаристві видів продуктів для Споживачів) розміщений за посиланням: https://smoney.com.ua/files/perelik_diuchih_kreditnih_produktiv_17.02.2022.pdf

Приклад розрахунку витрат Споживача:
Якщо споживач 17.02.2022 року бажає отримати кредит на умовах продукту «ТАС Особливий» на суму 10 000,00 грн. на 6 місяців, умови кредитування для споживача будуть мати наступні значення:

Загальна сума кредиту 12 500 грн (збільшена на суму процентів за перший день користування, що підлягають сплаті за рахунок кредиту).

Строк кредиту – 6 місяців, періодичність сплати за графіком платежів - щомісячно, кількість платежів – шість. Ануїтет.

Проценти за перший день користування кредитом – 25% в день, що мають бути сплачені в день отримання кредиту за рахунок кредиту.

Розрахунок процентів за перший день користування кредитом: 10 000,00 грн. * 25 % в день (9125% річних) * 1 день = 2 500,00 грн;

Проценти за всі наступні дні користування кредитом починаючи з другого дня – 70,27% річних, що сплачуються щомісячно у сумі та строки встановлені в графіку платежів:

Сума щомісячного платежу в 1-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 1-й місяць: 12 500,00 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 731,98 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 1-му місяці: 2531,00 грн. - 731,98 грн. = 1799,02 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 1-му місяці = 12500,00 грн. - 1799,02 грн. = 10 700,98 грн.

Сума щомісячного платежу в 2-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 2-й місяць: 10 700,98 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 626,63 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 2-му місяці: 2531,00 грн. - 626,63 грн. = 1904,37 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 2-му місяці = 10 700,98 грн. - 1904,37 грн. = 8 796,61 грн.

Сума щомісячного платежу в 3-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 3-й місяць: 8 796,61 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 515,11 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 3-му місяці: 2531,00 грн. - 515,11 грн. = 2015,89 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 3-му місяці = 8796,61 грн. - 2015,89 грн. = 6780,72 грн.

Сума щомісячного платежу в 4-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 4-й місяць: 6780,72 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 397,07 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 4-му місяці: 2531,00 грн. - 397,07 грн. = 2133,93 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 4-му місяці = 6780,72 грн. - 2133,93 грн. = 4646,79 грн.

Сума щомісячного платежу в 5-му місяці – 2531,00 грн.
Розрахунок процентів за 5-й місяць: 4646,79 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 272,11 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 5-му місяці: 2531,00 грн. - 272,11 грн. = 2258,89 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 5-му місяці = 4646,79 грн. - 2258,89 грн. = 2387,90 грн.

Сума щомісячного платежу в 6-му місяці – 2527,73 грн.
Розрахунок процентів за 6-й місяць: 2387,90 грн. * 70,27% річних / 360 днів * 30 днів = 139,83 грн.
Сума основної заборгованості до погашення в 6-му місяці: 2527,73 грн. - 139,83 грн. = 2387,90 грн.
Залишок основної заборгованості після сплати щомісячного платежу в 6-му місяці = 2387,90 грн. - 2387,90 грн. = 0 грн.

Загальна сума сплачених процентів починаючи з другого дня складе: 731,98 грн. + 626,63 грн. + 515,11 грн. + 397,07 грн. + 272,11 грн. + 139,83 грн. = 2 682,73 грн.

Загальна сума до сплати складе: 10 000, 00 грн. (кредит) + 2 500,00 грн. (проценти за перший день користування кредитом) + 2 682,73 грн. (проценти починаючи з другого дня користування кредитом) = 15 182,73 грн.

Інформація про дві послуги з надання споживчого кредиту одного різновіду (їх істотні характеристики)

Інформація про кредитні продукти Товариства та Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (ця інформація містить загальні умови надання фінансовою установою послуг споживчого кредитування та не є пропозицією з надання цих послуг:
Класік Форвард
Стандарт Форвард
Акорд Комфорт
Акорд Сандарт
Акорд Класік
ОТП Класік
Стандарт ОТП
ТАС Особливий
ТАС Класік
Стандарт ТАС
ТАС ВІП
ТАС23
ПУМБ Класік
Стандарт
СМАРТ ЛАЙТ
СМАРТ Зручний
7Х200
ВІП17 Лайт
ВІП17
ВІП32
ВІП25
ВІП20
ВІП19
ВІП15
ВІП
ВІП5
ВІП15 Лайт+
ВІП5 Лайт
ВІП0
РЕФ ФО
РЕФ Б
Класік 25
Зручний онлайн
Постійний онлайн
Співробітник

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії визначаються: Умовами окремих Акцій
Витрати для Клієнта, який не являється Споживачем – юридичної особи, фізичної особи-підприємця):

-загальна сума витрат складається з процентів та/або плат, комісій, що нараховуються до умов Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб).
-розмір процентної ставки, розмір плат та комісій, визначаються умовами Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (для юридичних осіб). Процентна ставка є фіксованою на весь строк дії Договору.

ДО УВАГИ!

Додаткові фінансові послуги, пов’язані з наданням кредиту Товариством, не надаються.
Товариству забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Законодавством не передбачено стягнення податків та зборів при отриманні споживчого кредиту, його поверненні та сплаті процентів.

Товариство має право вносити зміни до укладених зі Споживачами Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту тільки за згодою Сторін.

Переваги та недоліки пропонованих схем кредитування: Для ознайомлення з перевагами та недоліками запропонованих кредитних продуктів Товариства просимо перейти за https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/
Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих Товариством умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів фінансових установ.
Державний реєстр фінансових установ Інтернет-представництва Національного банку за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації Товариства.

Товариство звертає увагу Споживачів, що можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного Споживачем способу сплати. При сплаті заборгованості за кредитом (повернення кредиту, сплата процентів, пені) Споживач нестимете додаткові витрати у вигляді винагороди банку або іншої фінансової установи, яка забезпечує здійснення переказу коштів, згідно з тарифами вказаних фінансових установ.

Інформація щодо бюро кредитних історій, до якого Товариством передається інформація для формування кредитних історій Позичальників (суб’єктів кредитної історії):
ТОВ «УБКІ» (ідентифікаційний код 33546706).
Місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1-Д, м. Київ, Україна, 01001. Адреса для кореспонденції: а/с 7566, м. Дніпро, Україна, 49300. Офіційна веб-сторінка: https://www.ubki.ua/

ПрАТ «ПВБКІ» (ідентифікаційний код 33691415).
Місцезнаходження: вул. Євгена Сверстюка, буд. 65, м. Київ, Україна, 02002. Адреса для кореспонденції: вул. Євгена Сверстюка, буд. 65, м. Київ, Україна, 02002
Офіційна веб-сторінка: https://www.pvbki.com/

Умови, за яких Товариство, як Кредитодавець, здійснює відступлення права вимоги за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту новому кредитору
Товариство може здійснювати відступлення права грошової вимоги за укладеним Договором позики у випадку допущення Позичальником прострочення виконання грошових зобов’язань.
У результаті відступлення права вимоги Товариство відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» зобов’язане протягом 10 робочих днів з дати відступлення повідомити про це Позичальника у спосіб, визначений частиною першою статті 25 цього Закону.
Умови, за яких Товариство, як Кредитодавець, розпочинає діяльність з врегулювання простроченої заборгованості:

При цьому, Товариство залишає за собою право здійснювати врегулювання простроченої заборгованості відповідно до умов укладеного Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та чинного законодавства України одразу після допущення Позичальником прострочення виконання зобов’язань.
Станом на сьогодні Товариство не залучає колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

Затверджені форми примірних Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (умови Договорів, порядок їх укладання), що укладаються Товариством зі Споживачами/Клієнтами розміщені за посиланням: https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обирається відповідна редакція).

Затверджені внутрішні Правила про порядок надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту Товариства розміщені за посиланням: https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обирається відповідна редакція).

3. МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ/КЛІЄНТІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:
3.1.Скарги Споживачів/Клієнтів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач/Клієнт може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження Товариства. За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача/Клієнта або відхилення (як повністю так і в частині). Офіційне листування зі Споживачами здійснюється Товариством на підставі офіційних звернень, оформлених згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян». Відповіді на звернення надаються впродовж строків, встановлених Законом України «Про звернення громадян». Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів – позасудовий розгляд звернень Споживачів та надання відповідей на них. Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів, консультацій у телефонному режимі.

Також кожен Споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України. Канали зв’язку для громадян:
Телефон гарячої лінії : 0 800 505 240 (у разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, – слід залишити Ваш номер телефону на автовідповідач).
Онлайн-форма на веб-сайті НБУ. Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua (слід заповнити і надіслати форму та за потреби додати супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ).
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
На офіційному сайті Національного банку України у розділі «Захист прав споживачів» (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection) споживачі фінансових послуг мають можливість детально ознайомитися зі своїми правами та можливостями, зокрема, ознайомитися з різноманітними інструкціями для споживачів.
ОРГАН, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГЮЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua.
Тел. гарячої лінії : 0 800 505 240
Також кожен Споживач фінансових послуг може звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту Споживачів. Канали зв’язку для громадян:

Адреса для листування : вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна
Телефони: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія.
Електронна пошта: info@dpss.gov.ua
Офіційний веб-сайт: https://dpss.gov.ua/
3.2. Наявність гарантійних фондів або компенсаційних схем законодавством не передбачено.
3.3. При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав Споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту) у вигляді Паспорту споживчого кредиту.

Інформація ТОВ «СІМПЛ МАНІ» (надалі - Товариство) відповідно до п. 1 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

1) Інформація про перелік послуг, що надаються Товариством, порядок та умови їх надання Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Згідно з поданою Заявою- Анкетою Споживачу буде запропоновано кредит на запитуваних Споживачем та погоджених Товариством умовах.
Детальний порядок та умови надання кредиту передбачені Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту, Правилами розміщені за посиланням: https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ (в Розділі «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ» обираються відповідні чинні редакції відповідних документів).
2) Інформація про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги Вартість послуги з надання кредиту (розмір процентів за користування кредитом, сукупна вартість кредиту з урахуванням суми нарахованих процентів) буде повідомлено Споживачу перед укладенням Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту особисто та / або шляхом розміщення відповідної інформації у особистому кабінеті Споживача на сайті Товариства.
3) інформацію про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг Товариство здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги. Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між Споживачем та Товариством, будуть врегульовані шляхом переговорів. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів – позасудовий розгляд звернень споживачів та надання відповідей на них. Врегулювання спірних питань можливе шляхом усних та письмових переговорів, консультацій у телефонному режимі.
Скарги і письмові звернення громадян приймаються за адресою:
04073, м. Київ, вул. Вербова, 17 А, а також на e-mail: info@simplemoney.com.ua.
Усні звернення (особисті або за допомогою засобів телефонного зв’язку за телефоном: (044) 221-05-19)
Скарги і письмові звернення громадян розглядаються в порядку З.У. «Про звернення громадян».

Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку, згідно із законодавством України.
Відповідно до ч 1 ст 4 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду за місцезнаходженням Товариства або за адресою зареєстрованого місця проживання Споживача (у разі пред’явлення позову про захист прав Споживачів).

Також кожен Споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України. Канали зв’язку для громадян:
Телефон гарячої лінії : 0 800 505 240 (у разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, – слід залишити Ваш номер телефону на автовідповідач).
Онлайн-форма на веб-сайті НБУ. Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua (слід заповнити і надіслати форму та за потреби додати супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ).
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
На офіційному сайті Національного банку України у розділі «Захист прав споживачів» (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection) споживачі фінансових послуг мають можливість детально ознайомитися зі своїми правами та можливостями, зокрема, ознайомитися з різноманітними інструкціями для споживачів.
ОРГАН, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГЮЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ:
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.
Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua.
Тел. гарячої лінії : 0 800 505 240
Також кожен Споживач фінансових послуг може звернутися до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Канали зв’язку для громадян:

Адреса для листування : вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна
Телефони: (044) 279 12 70 – приймальня; (044) 278 84 60, 278 41 70 – канцелярія.
4)Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан Фінансова звітність Товариства, що підлягає обов’язковому оприлюдненню, розміщена на його веб- сайті за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ в Розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» («Річна фінансова звітність» (обирається за відповідний рік)
5) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів Директор - Туз Олена Володимирівна.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.
6) кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують 5 відсотків розміщений на його веб – сайті за посиланням:
https://smoney.com.ua/flatpage/yuridichna-informaciya/ в Розділі «ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ОПРИЛЮДНЕННЮ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» («Розкриття інформації про ТОВ «СІМПЛ МАНІ» обирається інформація за відповідний період)
7) інша інформація, право на отримання якої визначено законом Розміщена у вільному доступі на веб-сайті Товариства за посиланням : https://smoney.com.ua/ та у відкритих державних реєстрах

Про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них):
Порядок захисту персональних даних визначається Товариством самостійно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», внутрішніх політик та Порядку (правил) обробки персональних даних. Захист персональних даних полягає у вжитті заходів, спрямованих на недопущення незаконного розголошення отриманих персональних даних, в тому числі запобігання протиправним діям.

1) Обмеження та визначення кола працівників, що мають доступ до персональних даних.
2) Недопущення розголошення працівниками Товариства персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, під час роботи в Товаристві та після звільнення, крім випадків, передбачених законом.
3) Технологічний захист від несанкціонованого доступу та поширення персональних даних, в тому числі антивірусний захист інформаційних систем, захист від втручання третіх осіб в інформаційні системи Товариства.
4) Захист приміщень Товариства.
5) Авторизований доступ до всіх інформаційних систем Товариства.
6) Поширення персональних даних лише у випадках, на підставах та в обсязі, визначеному в законодавстві.
7) Запобігання обробки надмірної інформації.
8) Навчання працівників Товариства, з питань вимог до обробки та захисту персональних даних.
Товариство також забезпечує захист персональних даних за допомогою впровадження комплексних заходів безпеки, зокрема:
– Товариство обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню, відтворенню і поширенню інформації, зокрема, і в сфері захисту персональних даних та відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів;
– в Товаристві функціонує процедура збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних суб’єкта та доступом до них. Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення;
– персональні дані залежно від способу їх зберігання (паперові, електронні носії) обробляються у такий спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб;
Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: (044) 253- 75-89; 0800-50-17-20.
З додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у межах повноважень, передбачених законодавством України, здійснює Уповноважений Верховної Ради з прав людини, громадська приймальня якого розташована за адресою: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, тел.: (044) 253- 75-89; 0800-50-17-20.

З додатковою інформацією про застосування спеціального законодавства у сфері захисту персональних даних можна ознайомитися на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за адресою: www.ombudsman.gov.ua або на офіційному сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://minjust.gov.ua/

ДО УВАГИ!

ТОВ «СІМПЛ МАНІ» наступним повідомляє:
у разі несанкціонованого доступу або зміни інформації Споживача в системах дистанційного обслуговування ТОВ «СІМПЛ МАНІ» - Споживачу рекомендується негайно поінформувати про це ТОВ «СІМПЛ МАНІ» шляхом направлення відповідного письмового інформаційного повідомлення на електронну адресу ТОВ «СІМПЛ МАНІ»: info@simplemoney.com.ua, або у інший зручний для Споживача спосіб, в тому числі за телефоном Контакт-Центру ТОВ «СІМПЛ МАНІ»: +38(098)218-68-28; +38(095)218-68-28.

Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються в цьому документі у значеннях, наведених в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме:
«Споживач» - фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю;
«Клієнт» - фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.