«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Наказом Директора
ТОВ «СІМПЛ МАНІ»
№ 24 від 30.12.2020 р.


ЗГОДА (ДОЗВІЛ) НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ДОСТУП ДО КРЕДИТНОЇ ІСТОРІЇ
1. Я (далі – Споживач), користувач Веб-сайту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» (далі – Товариство), заповнюючи форми, добавляючи документи та іншу інформацію щодо себе на Веб-сайті, з метою отримання грошових коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, та проставляючи відповідну відмітку/натискаючи клавішу, що виражає надання цієї згоди на Веб-сайті, надаю Товариству, код юридичної особи 40117839, свою однозначну, беззастережну і необмежену згоду (відповідно до умов, викладених в цій Згоді, а також в окремих документах - ПОРЯДКУ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМПЛ МАНІ» (далі – Порядок) та ПОЛІТИЦІ КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ (надалі – Політика) (текст для ознайомлення доступний на сайті https://smoney.com.ua/ в розділі «Юридична інформація») на: 1.1. Обробку персональних даних, у тому числі, на їх збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення та зміну), використання, розповсюдження, передачу, знеособлення, блокування та знищення будь-якої інформації, що стосується мене, зокрема, але не виключно, інформації щодо: статі, прізвища, імені, по-батькові, паспортних даних, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, дати, місця та року народження, фотографії документу, що посвідчує особу або особистої фотографії, громадянства, адреси фактичного проживання та реєстрації, сімейного, соціального, майнового становища, освіти, професії, займаної посади, найменування та реквізитів роботодавця або навчального закладу, доходів, номерів контактних телефонів, адреси електронної пошти, голосових записів, тощо (далі – «Персональні дані»). 1.1.1. Метою обробки Товариством Персональних даних Споживача є:
- аналіз наданих Споживачем даних для прийняття Товариством рішення щодо укладення Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (в електронній формі);
- здійснення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, виконання умов укладених в електронній формі Договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту;
- пропонування повного переліку послуг Товариства;
- інформування Споживача про діючі умови програми лояльності, бонуси, промокоди, акції, спеціальні пропозиції;
- надання фінансової інформації;
- інформування Споживача (у т.ч. шляхом залучення третіх осіб) про наявність заборгованості, необхідність та порядок її погашення відповідно до умов укладеного в електронній формі Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту;
- інша мета, що не суперечить Закону України «Про захист персональних даних».
1.1.2. На виконання поставленої мети, надаю свою згоду на:
- Передачу, поширення (у тому числі транскордонне) та надання своїх даних органам державної влади та їх структурним підрозділам, банкам та небанківським фінансовим установам, факторинговим компаніям (у зв’язку із відступленням права вимоги або укладенням договору купівлі-продажу прав вимоги за договорами позики, інших договорів), усім бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України (далі – Бюро кредитних історій) та іншим установам, організаціям, юридичним особам;
- Здійснення запитів з використанням Персональних даних до Бюро кредитних історій, сервісів дистанційної верифікації та інших сервісів, що у порядку, передбаченому законодавством України, надають інформацію про мене та отримання додаткових даних щодо мене з наступною обробкою таких даних;
- Обробку телекомунікаційних даних Споживача, отриманих під час користування Веб-сайтом Товариства, що включають: файли cookie, IP-адреси, параметри та налаштування інтернетбраузерів технічних пристроїв Споживача та іншу технічну інформацію;
- Обробку та передачу Товариству операторами мобільного зв'язку телекомунікаційних даних, зібраних стосовно номерів телефонів вказаних при заповнені форм на Веб-сайті;
- Фіксацію телефонних розмов, їх обробку та подальше зберігання.
1.1.3. Здійснення дій зазначених у пунктах 1.1.- 1.3. Згоди не потребує додаткового інформування мене (Споживача). 1.2. доступ Товариства до моєї кредитної історії, збір, зберігання, використання та розповсюдження через Бюро кредитних історій інформації про мене (в тому числі інформації, що міститься у державних реєстрах та інших базах даних публічного використання) у порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»; 2. Вказані згоди надаються на весь строк зберігання Товариством відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно законодавства, в тому числі після припинення/не встановлення правовідносин між мною та Товариством. Я також погоджуюсь, що дані згоди дають право Товариству неодноразово обробляти персональні дані та запитувати необхідну інформацію від юридичних осіб, в тому числі отримувати необмежену кількість разів кредитні звіти від Бюро кредитних історій. 3.Споживач підтверджує, що він має законне право на надання усіх без виключення даних, зазначених ним при реєстрації, заповненні форм, наданні документів та іншої інформації на Веб-сайті Товариства та переданих Товариству. 4. Споживач погоджується на використання Товариством з метою комунікації з Споживачем контактних даних, що були зазначені Споживачем на Веб-сайті та/або окремо повідомлені Споживачем Товариству у будь-який спосіб та/або зазначені в укладеному між Споживачем та Товариством договорі та/або законно отримані Товариством з інших джерел. Така комунікація може здійснюватися поштовим зв’язком, електронною поштою, телефонним зв’язком, спеціальними засобами програмного забезпечення, які пов'язані з наданими Споживачем телефонними номерами (Viber, WhatsApp та ін.), засобами зв'язку у соціальних мережах (Facebook та ін.) та іншими електронними засобами зв’язку. 5. Споживач, здійснюючи реєстрацію, заповнюючи форми, надаючи документи та іншу інформацію щодо себе на Веб-сайті, підтверджує, що він:
- повідомлений про володільця персональних даних;
- про склад та зміст зібраних Товариством Персональних даних Споживача;
- про включення Персональних даних до бази персональних даних Товариства;
- про свої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
- про мету збору Персональних даних та третіх осіб, яким передаються Персональні дані;
- засвідчує, що склад та зміст Персональних даних в повній мірі є відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної цією Згодою мети їх обробки.
6. Товариство забезпечує належний захист Персональних даних Споживача у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист Персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню Персональних даних. 7. Товариство веде облік операцій, пов’язаних з обробкою Персональних даних Споживача та доступом до них відповідно до вимог законодавства.